AIR FILTER » A578J

Feedback informationNEW!

Specification

Height 1 (mm)
469
External Diameter 1
280
Internal Diameter 1
176
Height 2 (mm)
452

Alternative

A578SET[JS]

Cross reference

ISUZU
1-14215-203-0
ISUZU
1-14215204-0
ISUZU
1-86750-123-0
ISUZU
1-86750-123-1
ISUZU
1-87310-135-0
NISSAN
AY120-SZ503
Year ENG VOL ENG NO BODY NO OIL AIR FUEL CABIN TRANS

ISUZU   »   Bus

05.00~08.04 15000 8PE1 LV780H2 OE609JOE583J A578J FE507J    
09.98~05.00 15000 8PE1-S LV780H1 OE609JOE583J A578J FE507J    
02.98~ 19000 10PE1 LV# OE609JOE580J A578J FE507J    

ISUZU   »   Forward

05.08~ 9800 6UZ1-T FXD1000 OE575J A578J FE0066    
12.03~ 14300 6WF1-T CYG51 OE609J A578J FE507J    
12.03~ 14300 6WF1-T CYJ51 OE609J A578J FE507J    
12.03~ 14300 6WF1-T CYL51 OE609J A578J FE507J    
12.03~ 14300 6WF1-T CYY51 OE609J A578J FE507J    

ISUZU   »   GIGA CY

06.13~ 14300 6WF1-TCC CYZ51 OE581JOE609J A578JA578IN FE0066FE507J    

ISUZU   »   GIGA EX

01.06~ 14200 6WF1-TC EXZ51 OE581JOE609J A578INA578J FE507J    

ISUZU   »   Tractor (GIGA)

12.00~05.03   6TE1 EXD73 OE581JOE609J A578J FE507J    
12.00~05.03   6TE1 EXT73 OE581JOE609J A578J FE507J    
03.07~ 9800 6UZ1-T CVR77 OE581JOE609J A578J FE507J    
03.07~ 9800 6UZ1-T CXE77 OE609JOE581J A578J FE507J    
10.07~ 9800 6UZ1-T CXG77 OE609JOE581J A578J FE507J    
10.07~ 9800 6UZ1-T CXZ77 OE609JOE581J A578J FE507J    
08.97~07.03 12000 6WA1-T EXD50 OE609JOE581J A578J FE507J    
03.99~07.03 12000 6WA1-T EXD50 OE609JOE580J A578J FE507J    
12.96~05.00 12000 6WA1-T EXR50 OE581JOE609JOE575J A578J FE507J    
06.00~ 14300 6WF1 EXR51 OE581JOE609J A578J FE507J    
07.03~ 14300 6WF1-T EXD50 OE580JOE609J A578J FE507J    
06.00~05.03 14300 6WF1-T EXD51 OE581JOE609J A578J FE507J    
08.97~01.00 15700 6WG1-T EXD52 OE581JOE609J A578JA281J FE507JFE610J    
07.10~ 15700 6WG1-T EXD77 OE609JOE581J A578J FE610J    
07.03~ 15700 6WG1-T EXZ52 OE581JOE609J A578JA281J FE507JFE610J    
06.95~05.03 19000 10PE1 EXD81 OE609JOE577JOE581J A578J FE507J    
06.95~05.00 19000 10PE1 EXR81 OE609JOE581J A578J FE507J    
06.95~05.03 23000 12PE1 EXD82 OE609JOE580J A578J FE507J    
06.95~05.00 23000 12PE1 EXR82 OE580JOE609J A578J FE507J    
04.97~05.00 23000 12PE1 EXY82 OE580JOE609J A578J FE507J    
06.95~05.00 23000 12PE1 EXZ82 OE609JOE580J A578J FE507J    

ISUZU   »   Truck

01.10~ 9800 6UZ1-TC FXZ77U OE609JOE581J A578INA578J FE610J AC0217  

ISUZU   »   Truck (GIGA)

12.00~05.03   6TE1 CXM73 OE581JOE609J A578J FE507J    
12.00~05.03   6TE1 CXZ73 OE609JOE581J A578J FE507J    
12.00~05.03   6TE1 CYL73 OE581JOE609J A578J FE507J    
12.00~05.03   6TE1 CYM73 OE581JOE609J A578J FE507J    
12.00~05.03   6TE1 CYZ73 OE581JOE609J A578J FE507J    
04.86~05.03 9000 6SD1 CXG23 OE581JOE609JOE566JOE567J A572JA573JA578J FE507J    
06.03~05.05 9000 6SD1-T CVR23 OE581JOE609J A578J FE507J    
12.89~05.05 9000 6SD1-T CXG23 OE569JOE577JOE609JOE581J A580JA578JA572J FE507J    
07.89~05.03 9000 6SD1-T CXH23 OE609JOE569JOE577JOE581J A578JA572J FE507J    
12.89~01.00 9000 6SD1-T CXK23 OE581JOE609JOE569JOE577J A578JA572J FE507J    
05.92~05.03 9000 6SD1-T CXM23 OE577JOE581JOE609J A578JA572J FE507J    
09.94~06.97 9000 6SD1-T CXZ23 OE577JOE609J A578J FE507J    
12.94~05.05 9000 6SD1-T CYG23 OE581JOE577JOE609J A578JA580J FE507J    
10.97~05.05 9000 6SD1-T CYL23 OE609JOE577JOE581J A578JA580J FE507J    
10.96~05.05 9000 6SD1-T CYM23 OE609JOE577JOE581J A578J FE507J    
05.03~05.05 9000 6SD1-T CYY23 OE609JOE581J A578J FE507J    
11.96~05.03 9000 6SD1-T CYZ23 OE581JOE609JOE577J A578J FE507J    
05.00~05.05 9000 6SD1-TC CXH23 OE581JOE609J A578J FE507J    
02.00~05.03 9000 6SD1-TC CXY23 OE581JOE609J A578J FE507J    
04.00~05.05 9000 6SD1-TC CYH23 OE581JOE609J A578J FE507J    
04.00~05.05 9000 6SD1-TC CYJ23 OE581JOE609J A578J FE507J    
02.00~05.03 9000 6SD1-TC CYY23 OE581JOE609J A578J FE507J    
02.00~05.03 9000 6SD1-TC CYZ23 OE609JOE581J A578J FE507J    
05.10~ 10000 6UZ1-T CVR77 OE609JOE581J A578J FE610J    
05.10~ 10000 6UZ1-T CXE77 OE609JOE581J A578J FE610J    
05.10~ 10000 6UZ1-T CXG77 OE609JOE581J A578J FE610J    
05.10~ 10000 6UZ1-T CXM77 OE609JOE581J A578J FE610J    
05.10~ 10000 6UZ1-T CXY77 OE609JOE581J A578J FE610J    
05.10~ 10000 6UZ1-T CXZ77 OE609JOE581J A578J FE610J    
05.10~ 10000 6UZ1-T CYE77 OE609JOE581J A578J FE610J    
05.10~ 10000 6UZ1-T CYG77 OE609JOE581J A578J FE610J    
05.10~ 10000 6UZ1-T CYH77 OE609JOE581J A578J FE610J    
05.10~ 10000 6UZ1-T CYJ77 OE609JOE581J A578J FE610J    
05.10~ 10000 6UZ1-T CYL77 OE609JOE581J A578J FE610J    
04.12~ 10000 6UZ1-T CYM77 OE609JOE581J A578J FE610J    
04.12~ 10000 6UZ1-T CYY77 OE609JOE581J A578J FE610J    
04.12~ 10000 6UZ1-T CYZ77 OE609JOE581J A578J FE610J    
05.10~ 10000 6UZ1-T GXE77A OE609JOE581J A578J FE610J    
05.10~ 10000 6WG1-T CYM77 OE609JOE581J A578J FE610J    
05.10~ 10000 6WG1-T CYY77 OE609JOE581J A578J FE610J    
05.10~ 10000 6WG1-T CYZ77 OE609JOE581J A578J FE610J    
12.97~03.00 12000 6WA1 CYJ50 OE581JOE609J A578J FE507J    
07.92~11.99 12000 6WA1-T CXG50 OE575JOE581JOE609J A578J FE507J    
07.92~11.99 12000 6WA1-T CXH50 OE575JOE581JOE609J A578J FE507J    
10.92~11.99 12000 6WA1-T CXK50 OE575JOE581JOE609J A578J FE507J    
10.92~07.97 12000 6WA1-T CXL50 OE609JOE575J A578J FE507J    
05.92~11.99 12000 6WA1-T CXM50 OE575JOE581JOE609J A578J FE507J    
07.92~05.03 12000 6WA1-T CXZ50 OE575JOE581JOE609J A578J FE507J    
12.94~05.00 12000 6WA1-T CYG50 OE575JOE581JOE609J A578J FE507J    
12.94~05.00 12000 6WA1-T CYH50 OE575JOE581JOE609J A578J FE507J    
10.94~05.00 12000 6WA1-T CYM50 OE609JOE575JOE581J A578J FE507J    
09.94~05.03 12000 6WA1-T CYZ50 OE575JOE581JOE609J A578J FE507J    
05.00~05.03 12000 6WA1-TC CXH51 OE581JOE609J A578J FE507J    
10.97~10.99 12000 6WA1-TC CYL50 OE575JOE609J A578J FE507J    
05.00~05.03 14300 6WF1 CYY51 OE581JOE609J A578J FE507J    
06.03~05.05 14300 6WF1-T CVR23 OE609J A578J FE507J    
04.00~03.07 14300 6WF1-T CXG51 OE581JOE609J A578J FE507J    
12.03~03.07 14300 6WF1-T CXM51 OE609J A578J FE507J    
11.99~06.03 14300 6WF1-T CXM51#3 OE581JOE609J A578J FE507J    
06.03~03.07 14300 6WF1-T CXM51#4 OE609J A578J FE507J    
01.00~05.03 14300 6WF1-T CXZ51#3 OE581JOE609J A578J FE507J    
06.03~05.05 14300 6WF1-T CXZ51#4 OE609J A578J FE507J    
06.03~05.05 14300 6WF1-T CYG51#4 OE609J A578J FE507J    
06.03~05.05 14300 6WF1-T CYH51#4 OE609J A578J FE507J    
05.00~05.03 14300 6WF1-T CYJ51 OE609JOE581J A578J FE507J    
06.03~05.05 14300 6WF1-T CYJ51#4 OE609J A578J FE507J    
11.99~02.00 14300 6WF1-T CYL51 OE609JOE581J A578J FE507J    
05.03~05.05 14300 6WF1-T CYL51#4 OE609J A578J FE507J    
10.98~05.05 14300 6WF1-T CYM51 OE581JOE609J A578J FE507J    
05.03~05.05 14300 6WF1-T CYY52 OE609J A578J FE507J    
06.03~05.05 14300 6WF1-T CYZ51 OE609J A578J FE507J    
02.00~05.03 14300 6WF1-TC CXY51#3 OE609JOE581J A578J FE507J    
05.00~06.03 14300 6WF1-TC CYG51#3 OE609JOE581J A578J FE507J    
04.00~06.03 14300 6WF1-TC CYH51#3 OE581JOE609J A578J FE507J    
05.00~05.03 14300 6WF1-TC CYJ51#3 OE581JOE609J A578J FE507J    
03.00~06.03 14300 6WF1-TC CYL51#3 OE581JOE609J A578J FE507J    
11.99~05.03 14300 6WF1-TC CYM51 OE581JOE609J A578J FE507J    
03.00~05.03 14300 6WF1-TC CYY51 OE581JOE609J A578J FE507J    
02.00~06.03 14300 6WF1-TC CYZ51 OE581JOE609J A578J FE507J    
03.95~05.05 15000 8PE1 CVR80 OE609JOE583J A578J FE507J    
04.95~05.00 15000 8PE1 CVZ80 OE609JOE583J A578J FE507J    
12.94~05.00 15000 8PE1 CXG80 OE583JOE609J A578J FE507J    
10.94~05.03 15000 8PE1 CXM80 OE609JOE583J A578J FE507J    
09.94~05.03 15000 8PE1 CXZ80 OE609JOE583J A578J FE507J    
05.97~05.00 15000 8PE1 CYM80 OE609JOE583J A578J FE507J    
01.00~ 15000 8PE1 CYZ80 OE609JOE583J A578J FE507J    
03.99~06.00 15700 6WG1-T CXZ81 OE609JOE580J A578J FE507J    
06.03~05.05 15700 6WG1-T CYG52#4 OE609J A578J FE507J    
05.97~05.05 15700 6WG1-T CYM52 OE581JOE609J A578JA281J FE507J    
06.03~05.05 15700 6WG1-T CYY51 OE609J A578JA281J FE507J    
05.97~05.00 15700 6WG1-T CYZ52 OE581JOE609J A281JA578J FE507J    
04.97~05.00 19000 10PE1 CVS81J2 OE609JOE577J A578J FE507J    
06.00~06.03 19000 10PE1 CVS81J3 OE609JOE581J A578J FE507J    
04.95~03.97 19000 10PE1 CVZ81 OE577JOE609J A578J FE507J    
12.94~01.98 19000 10PE1 CXG81 OE577JOE581JOE609J A578J FE507J    
12.94~04.00 19000 10PE1 CXH81 OE577JOE581JOE609J A578J FE507J    
04.95~04.00 19000 10PE1 CXK81 OE577JOE609J A578J FE507J    
10.94~05.03 19000 10PE1 CXM81 OE583JOE577JOE581JOE609J A578J FE507J    
05.00~05.03 19000 10PE1 CXW81 OE581JOE609J A578J FE507J    
04.97~01.98 19000 10PE1 CXW81N2 OE609JOE581J A578J FE507J    
09.94~01.01 19000 10PE1 CXZ81 OE577JOE609JOE581J A578J FE507J    
12.94~05.03 19000 10PE1 CYG81 OE577JOE581JOE609J A578J FE507J    
12.94~05.03 19000 10PE1 CYH81 OE577JOE581JOE609J A578J FE507J    
12.97~03.00 19000 10PE1 CYJ81 OE609JOE581J A578J FE507J    
10.97~05.03 19000 10PE1 CYL81 OE609JOE581J A578J FE507J    
10.94~02.00 19000 10PE1 CYM81 OE577JOE581JOE609J A578J FE507J    
06.00~05.03 19000 10PE1 CYW81 OE609JOE581J A578J FE507J    
05.95~03.97 19000 10PE1 CYW81P1 OE609JOE577J A578J FE507J    
04.97~01.98 19000 10PE1 CYW81P2 OE581JOE609J A578J FE507J    
09.94~05.97 19000 10PE1 CYZ81 OE581JOE609J A578J FE507J    
04.00~05.03 19000 10PE1-S CYH81 OE580JOE609J A578J FE507J    
04.00~05.03 19000 10PE1-S CYJ81 OE609JOE580J A578J FE507J    
03.99~03.00 19000 10PE1-S CYL81 OE581JOE609J A578J FE507J    
03.00~05.03 19000 10PE1-S CYM81 OE609JOE580J A578J FE507J    
01.00~05.03 19000 10PE1-S CYZ81 OE609JOE580J A578J FE507J    
12.94~12.96 23000 12PE1 CXG82 OE609JOE580J A578J FE507J    
12.94~12.96 23000 12PE1 CXH82 OE609JOE580J A578J FE507J    
09.94~05.03 23000 12PE1 CXM82 OE580JOE609J A578J FE507J    
09.94~01.00 23000 12PE1 CXZ82 OE609JOE580J A578J FE507J    
12.94~06.97 23000 12PE1 CYG82 OE580JOE609J A578J FE507J    
12.94~05.03 23000 12PE1 CYH82 OE609JOE580J A578J FE507J    
10.94~01.00 23000 12PE1 CYM82 OE580JOE609J A578J FE507J    
04.97~01.00 23000 12PE1 CYW82Q2 OE580JOE609J A578J FE507J    
09.94~05.03 23000 12PE1 CYZ82 OE580JOE609J A578J FE507J    

Exemption from liability: the catalog data is advisory and can be used for reference only